Πιστοποίηση

Πρότυπα Πιστοποίησης ISO 

Z

Πιστοποίηση ISO 9001

Το πρότυπο ISO 9001 είναι διεθνώς αναγνωρισμένο και εφαρμόζεται από κάθε Επιχειρηματικό Τομέα για την διαχείριση της ποιότητας. Η πιστοποίηση μιας επιχείρησης βασίζεται στην εκπλήρωση των απαιτήσεων του προτύπου ISO 9001. Ακολουθεί μια σειρά αρχών και κανόνων για την ποιότητα, ανεξάρτητα από το μέγεθος και το είδος της κάθε επιχείρησης/οργανισμού, με στόχο την ικανοποίηση του πελάτη.

Η Πιστοποίηση μιας επιχείρησης προϋποθέτει την ικανοποίηση των απαιτήσεων του διεθνούς προτύπου ISO 9001. Μια επιχείρηση για να λάβει το απαιτούμενο πιστοποιητικό ISO 9001:2015, πρέπει να βασίζεται σε μια σειρά αρχών για την ποιότητα, όπου ανεξάρτητα το επιχειρησιακό πεδίο που ανήκει μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Μια επιχείρηση – οργανισμός που συμμορφώνεται στις επιταγές του προτύπου, δημιουργεί μια σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες και επιφέρει θετικά αποτελέσματα στην κοινωνία. Η επιχείρηση που πληροί τις προϋποθέσεις, προκειμένου να λάβει το πιστοποιητικό  ISO 9001:2015, έχει την δυνατότητα να καλέσει έναν ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης. Εφόσον είναι σύμφωνη με τις απατήσεις του ISO 9001:2015 μπορεί να λάβει το Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας, έπειτα από αξιολόγηση του φορέα πιστοποίησης ΚΥΡΟΣ. Μ’ αυτόν τον τρόπο η επιχείρηση αποκτά σημαντικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της και θωρακίζει την εικόνα της στο καταναλωτικό κοινό.

Z

Ασφάλεια Τροφίμων ISO 22000:2018

 

Το πρότυπο ISO 22000:2018 είναι ένα Διεθνές Πρότυπο που προδιαγράφει τις απαιτήσεις για ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων, με σκοπό να επιτρέπει σε έναν οργανισμό που έχει άμεση και έμμεση εμπλοκή στην τροφική αλυσίδα:

 • τον σχεδιασμό, την εφαρμογή, τη λειτουργία, τη συντήρηση και την ενημέρωση του Συστήματος Διαχείρισης, με σκοπό την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών με ασφάλεια δεδομένου τη σκοπιμότητά του.
 • να αποδεικνύει τη συμμόρφωση σύμφωνα με το νομικό κανονιστικό πλαίσιο της ασφάλειας τροφίμων. 
 • Να προχωρά στην αποτίμηση και την αξιολόγηση των συμφωνημένων απαιτήσεων ασφάλειας τροφίμων και να αποδεικνύει τη συμμόρφωση αυτών 
 • Την τελεσφόρο επικοινωνία σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων στα ενδιαφερόμενα μέρη της τροφικής αλυσίδας
 • τη διασφάλιση πως ο φορέας συμμορφώνεται στην πολιτική ασφάλειας τροφίμων
 • να υφίσταται αποδεδειγμένα συμμόρφωση στα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη

Οφέλη

 • Ελαχιστοποιεί το κόστος μιας επιχείρησης, αφού είναι εφαρμόσιμο σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής τροφίμων, από τις ακατέργαστες πρώτες ύλες μέχρι το τελικό προϊόν πχ. από την καλλιέργεια, τη συγκομιδή, τη βιομηχανική επεξεργασία, τη μεταφορά, τη διανομή, την προετοιμασία μέχρι και την τελική κατανάλωση.
 • Προσδιορίζει τους ήδη υπαρκτούς κινδύνους, αλλά έχει επιπλέον τη δυνατότητα να προβλέψει κινδύνους που θα μπορούσαν πιθανολογικά να εμφανιστούν.
 • Αυξάνει την υπευθυνότητα και την οργάνωση του εργατικού δυναμικού στις βιομηχανικές μονάδες. Ένα σωστά εφαρμοζόμενο σύστημα απαιτεί τη συνεχή επιμόρφωση των εργαζομένων, ώστε να κατανοήσουν πλήρως τις διαδικασίες και την ανάγκη για ανάληψη συγκεκριμένων καθηκόντων και τήρηση των κανόνων και οδηγιών, ενώ παράλληλα προϋποθέτει την ενεργό συμμετοχή τους και προάγει τη συνεργασία και τον συντονισμό των ενεργειών τους.
 • Εξασφαλίζει συνεχή παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και επομένως οδηγεί σταθερά στην αύξηση των πωλήσεων διεθνώς.
 • Αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο για τη διασφάλιση του αγαθού της δημόσιας υγείας και ένα ουσιαστικό εργαλείο για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης της νομοθεσίας για την έγκαιρη προσαρμογή σε νέες απαιτήσεις.
 • Ειδικότερα στον χώρο της εστίασης, και δη των ξενοδοχειακών μονάδων, αποτελεί βασικό εργαλείο για την ομαλή λειτουργία των επισιτιστικών τμημάτων τους, ενώ ο κύριος και πρωταρχικός στόχος του είναι η εναρμόνιση των διαδικασιών που εφαρμόζονται από αυτές τις μονάδες με εκείνες που υποδεικνύει το ίδιο το σύστημα, καθώς και η προσαρμογή των εργαζομένων σε αυτές. Καθώς το σύστημα προβλέπει και ελέγχει όλα τα πιθανά σημεία που θα μπορούσαν να επιφέρουν επιμολύνσεις στα τρόφιμα, με την εφαρμογή ελαχιστοποιείται σε σημαντικό βαθμό η πιθανότητα παραγωγής ενός επικίνδυνου τροφίμου.

 

Z

Κατά της Δωροδοκίας ISO 37001:2016

Το πρότυπο ISO 37001:2016 είναι ένα διεθνές πρότυπο το οποίο  καθορίζει τις απαιτήσεις για τη θέσπιση, εφαρμογή, διατήρηση, αναθεώρηση και βελτίωση ενός συστήματος διαχείρισης για την καταπολέμηση της δωροδοκίας και τη συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία

Το πρότυπο ISO 37001:2016 μπορεί να εφαρμοστεί και να πιστοποιηθεί από όλες οι κατηγορίες των οργανισμών και επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από το αντικείμενό τους, το προϊόν ή την υπηρεσία που παρέχουν.

Τα κύρια οφέλη από την εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης κατά της δωροδοκίας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 37001:2016 είναι τα ακόλουθα:

 • Πρόληψη, εντοπισμός και αντιμετώπιση κινδύνων δωροδοκίας
 • Αποφυγή περιπτώσεων δυσφήμισης από πιθανές περιπτώσεις δωροδοκίας
 • Απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος στην αγορά, ειδικά για τις επιχειρήσεις που έχουν συναλλαγές με δημόσιες υπηρεσίες
 • Παροχή απόδειξης προς τα ενδιαφερόμενα μέρη ότι η επιχείρηση έχει λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την αποφυγή της δωροδοκίας
 • Αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τη διαμόρφωση και τη διαχείριση της στρατηγικής βιωσιμότητας μιας επιχείρησης
 • Κινητοποίηση και ενεργή συμμετοχή του προσωπικού
 • Προστιθέμενη αξία στις αρχές βιωσιμότητας και κοινωνικής υπευθυνότητας που ήδη εφαρμόζει μια εταιρεία, καλλιεργώντας μια ηθική επιχειρηματική φιλοσοφία
 • Εταιρική αξία και αξιοπιστία.

 

 

Το ISO 37001:2016 δεν αφορά συγκεκριμένα τις απάτες, τα καρτέλ και άλλα αδικήματα κατά της εμπιστοσύνης (anti-trust)/ του ανταγωνισμού, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με διεφθαρμένες πρακτικές, παρόλο που ένας οργανισμός μπορεί να επιλέξει να επεκτείνει το πεδίο του συστήματος διαχείρισης, ώστε να συμπεριλάβει τέτοιες δραστηριότητες.

Οι απαιτήσεις προτύπου λειτουργούν γενικά και εφαρμόζονται στο σύνολο των οργανισμών ή εν μέρει, ανεξαρτήτως του τύπου, του μεγέθους και της φύσης της δραστηριότητας, και είτε στον δημόσιο, ιδιωτικό ή μη κερδοσκοπικό τομέα.

Z

Εγκαταστάσεις ISO 41001:2018

Το πρότυπο ISO 41001:2018 παρουσιάζει τις απαιτήσεις για τη διαχείριση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού μιας εταιρείας, προκειμένου να διασφαλίσει τη βελτίωση της λειτουργικότητάς της. Εστιάζει στη συνεχή βελτίωση των συνθηκών εργασίας, της συμμετοχής της διοίκησης, της ικανοποίησης των ενδιαφερομένων μερών, της θέσπισης και παρακολούθησης των στόχων της οποιαδήποτε επιχείρησης, ανεξαρτήτου μεγέθους και δραστηριότητας.

Τα οφέλη του ISO 41001:2018

 • Βελτίωση της παραγωγικότητας, της ασφάλειας, της υγείας και της ευημερίας του εργατικού δυναμικού
 • Βελτίωση της επικοινωνίας των απαιτήσεων και των μεθοδολογιών μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών
 • Παροχή αποτελεσματικότητας, βελτιώνοντας τα οφέλη κόστους για τους οργανισμούς
 • Βελτίωση της εταιρικής εικόνας της εταιρείας
 • Ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
 • Αύξηση της αξίας των εγκαταστάσεων
 • Πρόληψη απροσδόκητων αποτυχιών

Μείωση κόστους συντήρησης και επισκευής

Z

Περιβάλλον ISO 14001:2015

Το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2015 ορίζει τις απαιτήσεις για ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που οι οργανισμοί μπορούν να χρησιμοποιούν, προκειμένου να συμβάλλουν και να ενισχύσουν την περιβαλλοντική επίδοση.

Το ISO 14001:2015 είναι ένα πρότυπο διεργασιών. Συνεπώς, έχει εφαρμογή σε οποιαδήποτε εταιρεία ανεξαρτήτως μεγέθους και δραστηριότητας, συμπεριλαμβάνοντας παραγωγική δραστηριότητα ή παροχή υπηρεσιών.

Η εφαρμογή του προτύπου ISO 14001:2015 βοηθάει την επιχείρηση να αντιμετωπίσει περιβαλλοντικά θέματα, προκλήσεις νομικές, εμπορικής φύσεως και άλλες. Μια ολιστική  προσέγγιση στη διαχείριση  των περιβαλλοντικών θεμάτων,  δύναται να εξασφαλίσει ότι ελαχιστοποιούνται τα περιβαλλοντικά ατυχήματα και οι νομικές ευθύνες, ενώ παράλληλα συμβάλει στον  προσδιορισμό  των ευκαιριών για μείωση υλικών και ενέργειας, στη μείωση αποβλήτων και στη βελτίωση της αποδοτικότητας  των  διαφόρων  διεργασιών.

Η επιχείρηση που θα προχωρήσει στην εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 14001:2015, θα αποκομίσει πολλαπλά οφέλη:

 • Προστασία του περιβάλλοντος και Διαχείριση κινδύνων σχετικών με το περιβάλλον
 • Μείωση του κόστους διαχείρισης αποβλήτων και της κατανάλωσης φυσικών πόρων
 • Ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών
 • Ανάδειξη της περιβαλλοντικής ευαισθησίας της επιχείρησης και βελτίωση της δημόσιας εικόνας και της φήμης της επιχείρησης
 • Απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος στην αγορά
 • Συμμόρφωση με νομοθετικές απαιτήσεις
 • Καθορισμός υπευθυνοτήτων και αρμοδιοτήτων σε όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό
 • Χρηματοοικονομική βελτίωση και εξοικονόμηση
 • Βελτιωμένη φήμη της εταιρείας
  Z

  Ενέργεια ISO 50001:2018

  Το διεθνές πρότυπο ISO 50001:2018 είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία, τη συντήρηση, την εφαρμογή και τη βελτίωση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας. Το πρότυπο ISO 50001:2018 απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που έχουν στόχο να μειώσουν την ενεργειακή τους κατανάλωση και να βελτιώσουν την ενεργητική τους απόδοση. Ένα σύστημα διαχείρισης ενέργειας καθορίζει τη δομή και την πειθαρχία για την εφαρμογή τεχνικών και στρατηγικών διαχείρισης, που συμβάλλουν σημαντικά στον περιορισμό του κόστους της ενέργειας και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τη διατήρηση αυτών των εξοικονομήσεων με την πάροδο του χρόνου. Η εξοικονόμηση δύναται να επιτευχθεί με λειτουργικές βελτιώσεις χαμηλού ή μηδενικού κόστους.

   

  • Η εφαρμογή του αφορά οποιονδήποτε οργανισμό ανεξάρτητα από τον τύπο, το μέγεθος, την πολυπλοκότητα, τη γεωγραφική θέση, την οργανωτική κουλτούρα ή τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει.

   • έχει ισχύ για δραστηριότητες που επηρεάζουν την ενεργειακή επίδοση και που διαχειρίζονται και ελέγχονται από τον οργανισμό
   • εφαρμόζεται ανεξάρτητα από την ποσότητα, τη χρήση ή τους τύπους της ενέργειας που καταναλώνεται
   • αναγκαία η συνεχής βελτίωση της ενεργειακής επίδοσης, αλλά δεν ορίζει τα επίπεδα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης που πρέπει να επιτευχθούν
   • χρησιμοποιείται ανεξάρτητα ή κατόπιν ενσωμάτωσης με άλλα συστήματα διαχείρισης (π.χ. Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 ή Περιβάλλοντος κατά ISO 14001:2015)

    

    

   ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

   • Μείωση του κόστους ενέργειας
   • Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου
   • Βελτίωση οικολογικού αποτυπώματος
   • Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στην τελική χρήση λόγω τεχνολογικών συμπεριφορών
   • Προγράμματα Εταιρικής βιωσιμότητας
   • Συμμόρφωση με νομοθετικές απαιτήσεις
   • Βελτίωση ενεργειακής & περιβαλλοντικής συνείδησης του προσωπικού
   Z

   Οδική Ασφάλεια ISO 39001:2012

   Το Διεθνές Πρότυπο ISO 39001:2012 πιστοποιεί τη διαχείριση συστημάτων Οδικής Ασφάλειας . Αποτελεί εργαλείο βελτίωσης και οργάνωσης οργανισμών, με σκοπό να μειωθούν δραστικά οι τραυματισμοί και οι θάνατοι που οφείλονται σε τροχαία ατυχήματα ή δυστυχήματα. Σκοπός του προτύπου είναι η μέγιστη δυνατή οδική ασφάλεια, μέσω του ελέγχου επί των μεταφορών και της ελαχιστοποίησης  των κινδύνων στο δρόμο.

    Το πρότυπο απευθύνεται σε Ιδιωτικούς ή Δημόσιους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες επιβαρύνουν την οδική κυκλοφορία και ως εκ τούτου επηρεάζουν την Οδική Ασφάλεια, ανεξαρτήτως μεγέθους και οικονομικής δραστηριότητας.

    

    

    

   •  

     

     

    Τα οφέλη του ISO 39001:2012

    • Συνεχής βελτίωση της επίδοσης σε θέματα Διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας
    • Μείωση των τροχαίων ατυχημάτων
    • Μείωση λειτουργικού κόστους μεταφοράς
    • Απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
    • Εξασφάλιση ποιότητας και ασφάλειας οδικής κυκλοφορίας
    • Αύξηση αποτελεσματικότητας των συστημάτων διαχείρισης της οδικής ασφάλειας (RTSMS)
    • Φήμη και κύρος για την επιχείρηση.

     

   Z

   Συγκολλήσεις (ISO 3834-)

   Η σειρά των διεθνών προτύπων ISO 3834- (μέρος 1 έως μέρος 5), καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας των Συγκολλήσεων.

   Ειδικότερα το ISO 3834-1 προσφέρει κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την επιλογή του κατάλληλου επιπέδου με ποιοτικές απαιτήσεις  για συγκόλληση με τήξη μεταλλικών υλικών, μεταξύ των τριών επιπέδων που καθορίζονται στα ISO 3834-2, ISO 3834-3 και ISO 3834-4.

   Το ISO 3834 δεν αποτελεί μόνο  ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, αλλά μπορεί να λειτουργήσει και ως εργαλείο για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του ISO 9001, όσον αφορά τις ειδικές διεργασίες συγκολλήσεων, αλλά και για να παρουσιάζει σε πελάτες-οργανισμούς ελέγχων την επίτευξη όλων των προϋποθέσεων ποιότητας που καθορίζουν τις συγκολλητές κατασκευές.

    

   Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 είναι μια γενική πιστοποίηση ποιότητας και δεν πληροί πλήρως τις διαδικασίες παραγωγής μιας συγκεκριμένης δραστηριότητας ή την εργασία με διαφορετικά υλικά. Για το λόγο αυτό, οι επιχειρήσεις συγκόλλησης θα πρέπει να αξιολογούνται και να πιστοποιούνται χωριστά από ανεξάρτητο, αμερόληπτο και αρμόδιο φορέα πιστοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο TS EN ISO 3834.

    

    

   Η πιστοποίηση ISO 3834 έχει τα ακόλουθα οφέλη:

   • Οι απαιτήσεις συγκόλλησης του προτύπου ISO 9001 πληρούνται πλήρως
   • Οι δραστηριότητες ολοκληρώνονται εντός του προβλεπόμενου χρόνου
   • Αυξάνει τη φήμη και την αναγνώριση στις εγχώριες και ξένες αγορές
   • Οι εργασίες συγκόλλησης συντονίζονται πιο αποτελεσματικά
   • Αυξημένη ικανοποίηση των εργαζομένων και δυναμικό εργατικό δυναμικό στην επιχείρηση
   • Αποτελεσματική χρήση νέων τεχνολογιών και μείωση κόστους
   • Η συγκολλημένη ποιότητα κατασκευής αυξάνεται στην επιχείρηση
   • Αύξηση αξιοπιστίας της επιχείρησης με τους πελάτες
   Z

   Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία ISO 45001:2018

   Το διεθνές πρότυπο ISO 45001:2018 προσδιορίζει τα προαπαιτούμενα για ένα Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και δίνει οδηγίες για τη χρήση του, με σκοπό  οι οργανισμοί να προσφέρουν ένα εργασιακό περιβάλλον  με ασφάλεια και υγιεινή, με αποτέλεσμα την αποφυγή δυστυχημάτων εντός της εργασίας, καθώς και προληπτικά βελτιώνοντας την επίδοση της ΥκΑΕ.

   Το ISO 45001:2018 παρέχει ένα πλαίσιο που επιτρέπει σε όλους τους οργανισμούς – ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τομέα – να μειώνουν με ενεργό τρόπο τον κίνδυνο στον χώρο εργασίας και να βελτιώνουν εμφανώς την υγεία και την ευημερία στην εργασία.

    

   Το πρότυπο δεν εμπεριέχει θέματα όπως η ασφάλεια των προϊόντων, ζημιές σε ακίνητα ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις, παρά μόνο τους κινδύνους για τους εργαζόμενους και τα συναφή.

   Ένα σύστημα διαχείρισης βασισμένο στο ISO 45001:2018 θα επιτρέψει σε έναν οργανισμό να βελτιώσει την απόδοσή του στους τομείς των εργασιακών κινδύνων και της εργασιακής ασφάλειας:

   • Θα υπάρξει προσδιορισμός των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του οργανισμού, επιδιώκοντας την εξάλειψή τους.
   • Θα βοηθήσει στη δημιουργία επιχειρησιακών ελέγχων για τη διαχείριση των εργασιακών κινδύνων και των νομικών και λοιπών απαιτήσεων
   • Ο οργανισμός, αξιολογώντας τις επιδόσεις του συστήματος θα προβαίνει στις κατάλληλες ενέργειες βελτιώσεων
   • Ο οργανισμός θα εξασφαλίσει την ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων σε θέματα εργασιακής ασφάλειας

    

    Z

    Ασφάλεια Πληροφοριών ISO 27001:2013

     

    Το ISO 27001:2013 είναι ένα διεθνές πρότυπο το οποίο προδιαγράφει τις απαιτήσεις, τις οποίες πρέπει να πληροί ένα αποτελεσματικό Σύστημα Διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών (ΣΔΑΠ). 

     

    Το πρότυπο απευθύνεται σε όλες τις εταιρείες ή οργανισμούς ανεξαρτήτως μεγέθους και δραστηριότητας, που επιθυμούν να υιοθετήσουν έναν τρόπο συνολικής διαχείρισης της ασφάλειας της πληροφορίας.

    Πλεονεκτήματα από την εφαρμογή του ISO 27001:2013

     

    • Η διεθνής ισχύς του πιστοποιητικού ISO 27001:2013
    • Η αξιοπιστία και η εμπιστοσύνη που προσδίδει στην επιχείρηση
    • Η διασφάλιση της τήρησης σχετικών νόμων και κανονισμών
    • Η μείωση του κόστους που ενδέχεται να προκύψει από απώλεια πληροφορίας
    • Η σωστή αξιολόγηση και η διαχείριση κινδύνων ασφάλειας πληροφοριών από τον οργανισμό
    • Ενίσχυση των τεχνολογικών μεθόδων και μέτρων ασφαλείας για τη διαχείριση των πληροφοριών
    • Υιοθέτηση πολιτικής για την αντιμετώπιση διαρροής πληροφοριών
    • Δημιουργία δικλείδων ασφαλείας για τον κίνδυνο διαρροής/απώλειας/κλοπής των δεδομένων

     

     Z

     Επιχειρησιακή Συνέχεια ISO 22301:2019

      

     Το διεθνές πρότυπο ISO 22301:2019 καθορίζει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή, τη συντήρηση και τη βελτίωση ενός Συστήματος Διαχείρισης, για να προστατεύει, να μειώνει τις πιθανότητες εμφάνισης, προετοιμασίας, ανταπόκρισης και ανάκαμψης από προβλήματα που μπορεί να προκύψουν.

     Το πρότυπο ISO 22301:2019 απευθύνεται σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς που επιθυμούν να αναπτύξουν νέες μεθόδους και πρακτικές για τη διαχείριση  έκτακτων και μη αναμενομένων  καταστάσεων, εξασφαλίζοντας τη συνεχή λειτουργία τους και διασφαλίζοντας μια κατάσταση ετοιμότητας και ελέγχου.

      

     Τα οφέλη του ISO 22301:2019

     • Αναγνώριση των κρίσιμων επιχειρησιακών δραστηριοτήτων του οργανισμού και της επίπτωσης σε αυτόν από τη διακοπή τους
     • Εταιρική αξία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά
     • Ανάδειξη εικόνας ευθύνης και ασφάλειας
     • Μείωση των επιπτώσεων και της συχνότητας των επιχειρηματικών διαταραχών
     • Καθιέρωση καλύτερης φήμης και δημιουργία αξιοπιστίας
     • Μείωση του κόστους, μέσω του μετριασμού των επιπτώσεων των διαταραχών
     • Ουσιαστικές σχέσεις με το προσωπικό, τους πελάτες και τους προμηθευτές
     • Νομική συμμόρφωση μέσω καλύτερης κατανόησης των σχετικών θεσμικών και νομοθετικών απαιτήσεων
     • Το πιστοποιητικό ISO 22301:2019 έχει διεθνή αναγνωσιμότητα και ισχύ
     • Συνεχής Βελτίωση

      

       

       Z

       Περιουσιακά Στοιχεία ISO 55001:2014

        

       Το ISO 55001:2014 είναι ένα πρότυπο που θέτει τις απαιτήσεις για τη δημιουργία, την εφαρμογή, τη συντήρηση και τη βελτίωση ενός συστήματος διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Το Σύστημα Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων βοηθά τους οργανισμούς να διαχειρίζονται τα περιουσιακά τους στοιχεία, σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους, από την απόκτηση έως τον παροπλισμό τους. Αυτό το σύστημα διαχείρισης βοηθά τους οργανισμούς να διαχειριστούν τους κινδύνους και τα κόστη που σχετίζονται με τα περιουσιακά τους στοιχεία, με αποτελεσματικό τρόπο που υποστηρίζει τη συνεχή βελτίωση και τη δημιουργία αξίας.

        

       Αυτό το πρότυπο μπορεί να ωφελήσει όλους τους οργανισμούς έντασης περιουσιακού στοιχείου, δημόσιους ή ιδιωτικούς, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τη δραστηριότητά τους, είτε με υλικά, είτε με άυλα στοιχεία. 

        

       Τα οφέλη του ISO 55001:2014

       • Μείωση των οικονομικών απωλειών
       • Βελτίωση της οικονομικής απόδοσης
       • Διασφάλιση της επιχειρηματικής συνέχειας, ανάπτυξης και βελτίωσης
       • Βελτίωση της εταιρικής εικόνας και της φήμης της εταιρείας
       • Αποτελεσματική βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη διαχείριση εκδηλώσεων, κόστους και απόδοσης
       • Βελτίωση της ικανοποίησης πελατών
       • Ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
       • Υποστήριξη Επιχειρηματικής Ανάπτυξης
       • Βελτιωμένη διασφάλιση ποιότητας για πελάτες
       • Βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας στην επίτευξη των επιχειρηματικών οργανωτικών στόχων

        

        

        Γενικά για το ISO 9001:2015

        Το ISO 9001 είναι από τα πλέον διαδεδομένα Διεθνή Πρότυπα Ποιότητας. Το πρότυπο ISO 9001 καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί μία επιχείρηση, ώστε να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες στους πελάτες της. Βασικός στόχος του ISO 9001 είναι η βελτίωση της συνολικής απόδοσης της επιχείρησης και η δημιουργία δυνατής βάσης για πρωτοβουλίες αειφόρου ανάπτυξης. Με την εφαρμογή του ISO 9001 αξιολογείται το συνολικό πλαίσιο λειτουργίας της επιχείρησης με τελικό στόχο την άψογη και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση των πελατών. Παράλληλα, η επιχείρηση αποκτά ένα πλήρως επαγγελματικό προφίλ, καθώς αυξάνεται η παραγωγικότητα και η αποδοτικότητα στις λειτουργίες της με βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα επιτεύγματα. Τέλος, τα σημαντικότερα οφέλη από την εφαρμογή του ISO 9001 είναι η δυνατότητα συμμετοχής σε δημόσιους διαγωνισμούς, η βελτίωση της θέσης της επιχείρησης στην αγορά, τόσο σε τοπικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο και η δημιουργία ευκαιριών για διείσδυση σε διεθνείς αγορές.

        ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

        Οι Συνεργάτες της ΚΥΡΟΣ είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να απαντήσουν στις ερωτήσεις σας. Είμαστε στη διάθεση σας και πάντα πρόθυμοι να σας ενημερώσουμε και να σας παρέχουμε διευκρινήσεις για τα θέματα που αφορούν την επιχείρηση σας. Σας ευχαριστούμε για την επιλογή και την εμπιστοσύνη στον φορέα μας και ανυπομονούμε να σας ακούσουμε!

        Blog

        ΚΥΡΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ! ISO ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΥΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΟΥ! 📍 Ειρήνης 37 & Θεσσαλονίκης Γωνία 1, Κατερίνη Πιερ ίας. ☎️2351303876-8 📧kyroscertifications@gmail.com...

        ISO 9001

        ISO 9001

        Η Πιστοποίηση μιας επιχείρησης προϋποθέτει την ικανοποίηση των απαιτήσεων του διεθνούς προτύπου ISO 9001. Μια επιχείρηση για να λάβει το απαιτούμενο πιστοποιητικό ISO 9001:2015, πρέπει να βασίζεται σε μια σειρά αρχών για την ποιότητα, όπου ανεξάρτητα το επιχειρησιακό...

        ΚΥΡΟΣ Certification

        ΚΥΡΟΣ Certification

        Η ΚΥΡΟΣ είναι Φορέας Πιστοποίησης υπό διαπίστευση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.). Είναι σε θέση να αξιολογεί Συστήματα Ποιότητας επιχειρήσεων και οργανισμών, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001. Οι διαπιστεύσεις από το Ε.ΣΥ.Δ. αναγνωρίζονται από χώρες της...

        ΜΕ ΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

        Στοιχεία

        Τηλεφωνο

        23513 03876

        Διευθυνση Email

        kyroscertifications@gmail.com

        Διευθυνση

        Ειρήνης 37 και Θεσσαλονίκης 1 Γωνία, Κατερίνη 60100