Κανονισμοί

Κανονισμός χρήσης λογοτύπου:

Το λογότυπο της ΚΥΡΟΣ Μ.Ι.Κ.Ε. μαζί με το πιστοποιητικό Συμμόρφωσης χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον οργανισμό για τον οποίο έχει εκδοθεί και δεν είναι μεταβιβάσιμο. Απαγορεύεται η χρήση του λογοτύπου της ΚΥΡΟΣ Μ.Ι.Κ.Ε. επάνω σε προϊόντα του οργανισμού έτσι ώστε να υποδηλώνει συμμόρφωση προϊόντων ή υπηρεσιών. Χρήση του λογότυπου της ΚΥΡΟΣ Μ.Ι.Κ.Ε. με τέτοιο τρόπο ώστε να δηλώνεται συμμόρφωση προϊόντων ή υπηρεσιών θεωρείται παραπλανητική, ισοδυναμεί με μη συμμόρφωση και προκαλεί την ανάκληση του πιστοποιητικού. Το λογότυπο της ΚΥΡΟΣ Μ.Ι.Κ.Ε. μπορεί να χρησιμοποιηθεί υπό τις εξής προϋποθέσεις:

  • σε συνδυασμό µε την επωνυμία του πιστοποιημένου οργανισμού/ ή το αντίστοιχο πιστοποιημένο τμήμα αυτής και µε σαφή αναφορά στο πεδίο εφαρμογής,
  • µε αναφορά στον αριθμό του χορηγηθέντος πιστοποιητικού,
  • σε συνδυασμό με την ένδειξη «πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης» και αναφορά στο πρότυπο πιστοποίησης.

Ο Πελάτης οφείλει να χρησιμοποιεί το λογότυπο πιστοποίησης με τις συγκεκριμένες αναλογίες και χρωματισμούς που παραδίδεται από την ΚΥΡΟΣ Μ.Ι.Κ.Ε.

Σε κάθε περίπτωση, το προσωπικό της ΚΥΡΟΣ Μ.Ι.Κ.Ε. είναι πρόθυμα να βοηθήσουν τον οργανισμό πριν την χρησιμοποίηση των λογοτύπων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η σωστή εφαρμογή της παρούσης παραγράφου. Η χρήση του σήματος της ΚΥΡΟΣ Μ.Ι.Κ.Ε. είναι προαιρετική.

ΜΕ ΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Στοιχεία

Τηλεφωνο

23513 03876

Διευθυνση Email

info@kyros.com.gr

Διευθυνση

Ειρήνης 37 και Θεσσαλονίκης 1 Γωνία, Κατερίνη 60100