ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ/ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (YAE) ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ISO 45001:2018

Το Σεμινάριο αφορά αυτούς που θέλουν να γίνουν Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. Πιο συγκεκριμένα το σεμινάριο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

  • το σκοπό, τη δομή και τις βασικές απαιτήσεις του ISO 45001
  • τα οφέλη από την εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης και των εσωτερικών επιθεωρήσεων στις απειλές υγείας και ασφάλειας στην εργασία
  • τις αρμοδιότητες  και την ευθύνη ενός Εσωτερικού Επιθεωρητή συστημάτων διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
  • τον  προγραμματισμό  επιθεωρήσεων με την ανάπτυξη αποτελεσματικών ερωτηματολογίων
  • πώς να διενεργείτε επιθεωρήσεις χρησιμοποιώντας την προσέγγιση 6 Σταδίων της LRQA
  • την συλλογή  τεκμηριωμένων πληροφοριών μέσω παρακολούθησης, συνεντεύξεων και δειγματοληπτικής εξέτασης εγγράφων και αρχείων
  • την αξιολόγηση των ευρημάτων των επιθεωρήσεων και τον καθορισμό της συμμόρφωσης, τη μη συμμόρφωσης και της αποτελεσματικότητας
  • την καταγραφή με ακρίβεια των ευρημάτων
  • Την παρακολούθηση και την επαλήθευση της αποτελεσματικότητας των διορθωτικών ενεργειών

Συνολικά το σεμινάριο έχει ως στόχο να εφοδιάσει στους συμμετέχοντες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για να συντάξουν και να υποβάλλουν αναφορές σχετικά με την αποτελεσματική εφαρμογή και τη διατήρηση του συστήματος διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 45001: 2018.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

5 ημέρες/ 40 ώρες

h

Βεβαιωση Παρακολουθησης

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, εκδίδεται Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Τυπος Σεμιναριου

Ενδοεπιχειρησιακό
E-learning

Το κοστος

Το κόστος μπορεί να επιδοτηθεί πλήρως από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ με ευθύνη των συμμετεχόντων.

Δηλώστε Συμμετοχή εδώ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ