Πολιτική Ποιότητας & Αμεροληψίας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑΣ

Η εταιρεία ΚΥΡΟΣ Ι.Κ.Ε. είναι Φορέας Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης. Η πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης (ΣΔ) Οργανισμών συμπεριλαμβάνεται ανάμεσα στους σκοπούς του Φορέα και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις Διεθνών προτύπων πιστοποίησης (π.χ., ISO 9001:2015).

Οποιοσδήποτε Οργανισμός αναπτύσσει και εφαρμόζει ΣΔ έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση πιστοποίησης ΣΔ, την οποία η ΚΥΡΟΣ Ι.Κ.Ε. καλείται να αποδεχθεί από τη στιγμή που έχει λάβει διαπίστευση από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης για το συγκεκριμένο πρότυπο στο οποίο βασίζεται (βλ. το Επίσημο Πεδίο Διαπίστευσής της στον επίσημο ιστότοπο του Ε.ΣΥ.Δ.).

Η διασφάλιση μέσω κατάλληλου μηχανισμού για το αμερόληπτο της απόφασης πιστοποίησης αποτελεί προαπαιτούμενο στην περίπτωση που η ΚΥΡΟΣ Ι.Κ.Ε. καλείται να πιστοποιήσει το ΣΔ ενός συνεργαζόμενου με αυτήν Οργανισμού. Υποψήφιος πελάτης ο οποίος δεν πληροί το σύνολο των προαπαιτούμενων δεν μπορεί να λάβει την επικείμενη πιστοποίηση ΣΔ.

Η Πολιτική για την ποιότητα της ΚΥΡΟΣ Ι.Κ.Ε. είναι η παροχή αξιόπιστων, ανεξάρτητων, αμερόληπτων, υψηλού κύρους, διαπιστευμένων υπηρεσιών πιστοποίησης οι οποίες στοχεύουν στη διαρκή εμπιστοσύνη των ενδιαφερόμενων μερών. Η αξιοπιστία αυτή εξασφαλίζεται με τη διαρκή ικανοποίηση της κείμενης νομοθεσίας, των κριτηρίων διαπίστευσης και των απαιτήσεων του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17021-1:2015 καθώς και των λοιπών κανονιστικών εγγράφων του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) ΑΕ.

Βασικός στόχος είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η στρατηγική για τη διατήρηση ικανοποιημένων πελατών και ενδιαφερόμενων μερών περιλαμβάνει:

  • Συμμόρφωση με τα τυποποιητικά και κανονιστικά έγγραφα, την ισχύουσα νομοθεσία και τις ρυθμιστικές διατάξεις
  • Ακριβή τήρηση και υλοποίηση των συμβατικών όρων και υποχρεώσεων
  • Τήρηση του εφαρμοζόμενου Συστήματος Ποιότητας
  • Συνεχή Βελτίωση
  • Εξασφάλιση πόρων για τη διενέργεια των πιστοποιήσεων
  • Χρήση έγκυρων – βάσει των τεχνολογικών εξελίξεων και των επιταγών της εθνικής νομοθεσίας – μεθόδων για τη διεξαγωγή των προβλεπόμενων επιθεωρήσεων
  • Τήρηση συγκεκριμένων κανόνων σχετικά με την ασφάλεια του προσωπικού
  • Εξασφάλιση της απαιτούμενης τεχνικής επάρκειας του προσωπικού που εμπλέκεται στις διεργασίες της επιθεώρησης μέσω επικύρωσης και συνεχούς αξιολόγησης αυτής, καθώς και παροχής της απαραίτητης κατάρτισης
  • Εξασφάλιση της ανεξαρτησίας, αμεροληψίας και ακεραιότητας του συνόλου του προσωπικού και των εξωτερικών συνεργατών
  • Συνεχής παρακολούθηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών και αποτελεσματική διαχείριση των παραπόνων και των ενστάσεων.

Πολιτική της ΚΥΡΟΣ Ι.Κ.Ε. είναι αμεροληψία ως προς τις δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης που διενεργεί και αυτό να γίνεται αντιληπτό από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.  Για αυτό το λόγο διασφαλίζει ότι όλο το προσωπικό εσωτερικό και εξωτερικό  είναι ενήμερο της ανάγκης για αμεροληψία.

Για να αποκτήσει και να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη στην αγορά και τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι απαραίτητο οι αποφάσεις της ΚΥΡΟΣ Ι.Κ.Ε.  να βασίζονται σε αντικειμενικές αποδείξεις της συμμόρφωσης (ή της μη συμμόρφωσης) που λαμβάνονται από τον ίδιο, και ότι οι αποφάσεις αυτές δεν επηρεάζονται από άλλα συμφέροντα ή άλλα μέρη.

Η ΚΥΡΟΣ Ι.Κ.Ε. είναι υπεύθυνη για την αμεροληψία των δραστηριοτήτων της αξιολόγησης της συμμόρφωσης  και δεν επιτρέπει εμπορικές, οικονομικές ή άλλες πιέσεις να εκθέσουν την αμεροληψία. Ο τρόπος  που έχει επιλέξει η ΚΥΡΟΣ Ι.Κ.Ε. για την  ικανοποίηση της απαίτησης για διαβούλευση και τη διασφάλιση της αμεροληψίας είναι η χρησιμοποίηση μιας επιτροπής στην οποία συμμετέχουν και  τα ενδιαφερόμενα μέρη η οποία ονομάζεται Επιτροπή Αμεροληψίας.

 

Για την ΚΥΡΟΣ Ι.Κ.Ε.

 

03/04/2024

Διονυσία Χατζηχηδίρογλου

ΜΕ ΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Στοιχεία

Τηλεφωνο

23513 03876

Διευθυνση Email

kyroscertifications@gmail.com

Διευθυνση

Ειρήνης 37 και Θεσσαλονίκης 1 Γωνία, Κατερίνη 60100