Πολιτική Απορρήτου & Λειτουργία Συμβατότητας

1. Αντικείμενο και Στόχος της Πολιτικής Απορρήτου (Πολιτικής Δ.Π.Χ.)

H παρούσα πολιτική που ακολουθεί για την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Δ.Π.Χ.) υποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα.

Στόχος της παρούσας Πολιτικής είναι να ενημερωθείτε:

– για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα και με ποια νομική βάση,

– για τις κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε,

– για τις κατηγορίες των υποκειμένων των δεδομένων,

– για τον χρόνο τήρησής τους,

– εάν υπάρχουν και άλλοι αποδέκτες των προσωπικών στοιχείων,

– για τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων,

– αν σκοπεύουμε να διαβιβάσουμε τα εν λόγω στοιχεία σε άλλη χώρα, και – εάν κάνουμε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ή προφίλ.

2. Ισχύ Πολιτικής και αρμοδιότητες

Δεσμευόμαστε να τηρούμε την παρούσα πολιτική επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων υπό τακτική επανεξέταση για να βεβαιωθούμε ότι είναι ενημερωμένη και ακριβής. Τυχόν αλλαγές στην παρούσα Πολιτική θα έχουν εφαρμογή στα δεδομένα που συλλέγονται, από την ημερομηνία που θα δημοσιευθεί η αναθεωρημένη έκδοση, καθώς και στα υπάρχοντα δεδομένα τα οποία κατέχουμε.

Αρμόδιος για την αναθεώρηση της παρούσας πολιτικής είναι ο Υπεύθυνος Συστήματος Διαχείρισης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Αρμόδια για την έγκριση της Πολιτικής είναι η Διοίκηση.

3. Στοιχεία Επικοινωνίας Υπεύθυνου Επεξεργασίας

Η ΚΥΡΟΣ ΙΚΕ είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, συμπεριλαμβανομένου του ταχυδρομείου, του τηλεφώνου, της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και της τηλεομοιοτυπίας (fax).

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Θεσσαλονίκης 1
Τηλέφωνο:
Fax:
Email: kyroscertifications@gmail.com

4. Συλλογή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Οι περισσότερες από τις προσωπικές πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε μας παρέχονται άμεσα από τα υποκείμενα για έναν από τους παρακάτω λόγους:

– Έχουν υποβάλει αίτηση για απασχόληση σε εμάς. – Έχουν υποβάλει κάποιο αίτημα μέσα από τις Αιτήσεις της κάθε υπηρεσίας.

-Αντιπροσωπεύουν τον οργανισμό τους.

– Εργάζονται σε ελεγχόμενους/επιθεωρούμενους από την ΚΥΡΟΣ ΙΚΕ οργανισμούς.

– Έχουν συμμετάσχει σε εκδήλωσή μας ή έχουν εκφράσει επιθυμία να συμμετάσχουν.

– Έχουν ζητήσει πληροφορίες.

Επίσης, λαμβάνουμε προσωπικές πληροφορίες έμμεσα, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

– Έχουμε επικοινωνήσει με έναν οργανισμό και μας δίνει τα προσωπικά στοιχεία ατόμων που τους εκπροσωπούν.

– Τα προσωπικά στοιχεία προκύπτουν κατά τον έλεγχο/επιθεώρηση σε επιθεωρούμενους οργανισμούς όπως δεδομένα εργαζομένων, προμηθευτών, πελατών επιθεωρούμενου οργανισμού ή και δεδομένα σε νομιμοποιητικά έγγραφα του οργανισμού.

5. Αρχές Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Για κάθε πράξη επεξεργασίας που διενεργεί η ΚΥΡΟΣ ΙΚΕ, η πράξη διέπεται από τις παρακάτω βασικές αρχές:

– Αρχή της νομιμότητας, αντικειμενικότητας και διαφάνειας: Τα δεδομένα υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων.

– Αρχή του περιορισμού του σκοπού: Τα δεδομένα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.

– Αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων: Τα δεδομένα είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία.

– Αρχή της ακρίβειας: Τα δεδομένα είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιούνται.

– Αρχή του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης: Τα δεδομένα διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

– Αρχή της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας: Τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των δεδομένων, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων.

Η ΚΥΡΟΣ ΙΚΕ φέρει την ευθύνη και είναι σε θέση να αποδείξει την συμμόρφωση με τις παραπάνω αρχές, Αρχή της λογοδοσίας

6. Δικαιώματα Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, έχετε δικαιώματα τα οποία μπορείτε να ασκήσετε ως υποκείμενο των δεδομένων. Τα δικαιώματα αυτά είναι τα εξής:

 –     Το δικαίωμα της πρόσβασης

Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε, ανά πάσα στιγμή, αντίγραφα των προσωπικών σας δεδομένων. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να μην λαμβάνετε πάντα όλες τις πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε.

 –     Το δικαίωμα για διόρθωση

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε, ανά πάσα στιγμή, από μας να διορθώσουμε τις πληροφορίες που θεωρείτε ότι είναι ανακριβείς. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε την συμπλήρωση των πληροφοριών που θεωρείτε ελλιπείς.

 –     Το δικαίωμα της διαγραφής

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε ορισμένες περιπτώσεις.

 –     Το δικαίωμά σας στον περιορισμό της επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να περιορίσουμε την επεξεργασία των πληροφοριών σας σε ορισμένες περιπτώσεις.

 –     Το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε στην επεξεργασία

Έχετε το δικαίωμα να διατυπώσετε αντιρρήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

 –     Το δικαίωμά σας στη φορητότητα δεδομένων

Αυτό ισχύει μόνο για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφέρουμε τις πληροφορίες που μας δώσατε σε άλλον οργανισμό ή να τις δώσουμε σε εσάς. Το δικαίωμα ισχύει μόνο εάν επεξεργαζόμαστε πληροφορίες με βάση τη συγκατάθεσή σας, ή σύναψη σύμβασης και η επεξεργασία είναι αυτοματοποιημένη.

 –     Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική αρχή, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Στοιχεία Επικοινωνίας της εποπτικής αρχής, ΑΠΔΠΧ:

 • Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κηφισιάς 1-3, τ. κ. 115 23, Αθήνα
 • Τηλέφωνο: 0030 2106475600
 • Τηλεομοιοτυπία (fax): 0030 2106475628

7. Διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιώματά σας:

 • Η άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων τελεί υπό την επιφύλαξη της τήρησης των νόμιμων και κανονιστικών υποχρεώσεων της επιχείρησης έναντι των αρμοδίων αρχών και γίνεται με την υποβολή σχετικού αιτήματος.
 • Μπορείτε να ασκήσετε τα ανωτέρω σχετικά δικαιώματα χωρίς χρέωση, και εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματός σας θα σας απαντήσουμε σχετικά. Αν, όμως, το αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.
  Αν τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά – ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους – η Εταιρεία μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα.
 • Για να προστατεύσουμε την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών σας, θα σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας προτού προχωρήσουμε στην ικανοποίηση οποιουδήποτε αιτήματος υποβάλετε με βάση τα δικαιώματά σας. Εάν έχετε εξουσιοδοτήσει ένα τρίτο μέρος να υποβάλει αίτημα εκ μέρους σας, θα του ζητήσουμε να αποδείξει ότι έχει την άδειά σας να ενεργήσει για αυτό το σκοπό.
 • Όλα τα αιτήματα καταγράφονται σε εσωτερικό έγγραφο που τηρεί η ΚΥΡΟΣ ΙΚΕ, «Μητρώο Αιτημάτων Υποκειμένων ΔΠΧ» με σκοπό την διαχείρισή τους και τήρηση της τεκμηρίωσης χειρισμού.
 • Πρόσβαση στα  προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η ΚΥΡΟΣ ΙΚΕ δύναται να έχουν επίσης  φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπως εξωτερικοί επιθεωρητές της αιτούμενης υπηρεσίας, τεχνικοί εμπειρογνώμονες, σύμβουλοι κάθε φύσεως (οικονομικοί, νομικοί κ.λπ.), πάροχοι υπηρεσιών ανάπτυξης και συντήρησης δικτύων και εφαρμογών πληροφορικής,  με τα οποία διατηρούμε σύμβαση, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό μας και σε κάθε περίπτωση υπό τον όρο της τήρησης του απορρήτου.
 • Σε μια τέτοια περίπτωση, τα δεδομένα θα τηρούνται με ασφάλεια και η πρόσβαση θα διατηρείται μόνο για την περίοδο που τους υποδεικνύουμε. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορούν να προβούν σε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, εκτός αν τους έχουμε δώσει ρητή εντολή να το κάνουν, ούτε να διαβιβάζουν τα προσωπικά στοιχεία σε άλλους τρίτους χωρίς την γραπτή έγκριση της ΚΥΡΟΣ ΙΚΕ.
 • Δεν θα κοινοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, χωρίς την  συγκατάθεσή σας, για σκοπούς άμεσης προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών.
 • Η ΚΥΡΟΣ ΙΚΕ δύναται να διαβιβάσει τα δεδομένα σε τρίτους όταν επιβάλλεται από τις συμβατικές, νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις που δεσμεύεται να τηρεί. Τέτοια τρίτα μέρη ενδέχεται να είναι φορείς διαπίστευσης, κρατικές αρχές και υπηρεσίες, επιμελητήρια κ.λπ.
 • Σε περίπτωση που απαιτηθεί διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), αυτό διενεργείται βάσει:
  • αποφάσεων επάρκειας της ΕΕ, ή
  • εταιρικών δεσμευτικών κανόνων, ή
  • τυποποιημένων συμβάσεων ή εγκεκριμένων κωδίκων δεοντολογίας.

8. Ασφάλεια των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία μας.

Η τήρηση της αρχής της ασφάλειας των πληροφοριών σημαίνει:

 • προστασία των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε με κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα σε επιχειρησιακό, λειτουργικό και στρατηγικό επίπεδο για την εξασφάλιση της ακεραιότητας, της εμπιστευτικότητας και της διαθεσιμότητας των δεδομένων και την προστασία τους από κινδύνους όπως μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, καταστροφή, χρήση ή/και τροποποίηση σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους,
 • επιλογή των  εκτελούντων την επεξεργασία που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις όσον αφορά τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα  για την επεξεργασία των δεδομένων και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα εν λόγω μέτρα,
 • επιλογή των μέτρων σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές, κανονιστικές και συμβατικές  απαιτήσεις που δεσμευόμαστε να τηρούμε, τα  διεθνή πρότυπα και τα αποτελέσματα των συστηματικών αξιολογήσεων των κινδύνων της ασφαλείας στα δικαιώματα και τις ελευθερίες των ατόμων,
 • εφαρμογή των μέτρων ανάλογα με την πιθανότητα και τη σοβαρότητα των δυνητικών συνεπειών, τον τύπο και τον όγκο των προσωπικών δεδομένων, την κατηγορία και τον αριθμό των υποκειμένων που ενδέχεται να επηρεαστούν και το πλαίσιο εντός του οποίου πραγματοποιείται η επεξεργασία,
 • περιορισμός της πρόσβασης μόνο σε εκείνα τα άτομα που απαιτείται να έχουν πρόσβαση για την άσκηση των καθηκόντων τους και περιορίζοντας την πρόσβαση των ατόμων αυτών μόνο σε εκείνα τα δεδομένα που χρειάζονται για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους,
 • επίλυση των κινδύνων και των ευπαθειών που εντοπίζονται μέσω της Διαδικασίας αναγνώρισης και αξιολόγησης των κινδύνων και  των Διαδικασιών ελέγχου και
 •  υποβολή των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων σε περιοδική επανεξέταση και επαναξιολόγηση.

9. Χρήση του ιστότοπου www.kyros.com.gr

Η ΚΥΡΟΣ ΙΚΕ συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών του ιστότοπου, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο.

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται κατά την χρήση της ενότητας «Επικοινωνία» και την συμπλήρωση της σχετικής φόρμας είναι τα ακόλουθα:

–              Ονοματεπώνυμο.

–              Κινητό και αριθμός σταθερού τηλεφώνου.

–              Ηλεκτρονική διεύθυνση (email).

Η πολιτική μας, υπαγορεύει, να χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες μόνο για εσωτερική χρήση και να μην τις γνωστοποιούμε σε τρίτους για εμπορικούς σκοπούς. Εάν όμως ζητήσετε πληροφορίες για τις υπηρεσίες της ΚΥΡΟΣ ΙΚΕ, μπορούμε να παρέχουμε αυτές τις πληροφορίες, πέρα από τους υπαλλήλους μας, σε εξωτερικούς συνεργάτες για να μπορέσουν να έρθουν σε επαφή μαζί σας για σκοπούς προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών μας.

Η ΚΥΡΟΣ ΙΚΕ μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του ιστότοπου χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/ χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/ χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του ιστότοπου, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/ χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα του ιστότοπου συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης/ χρήστης της και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστότοπους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης του ιστότοπου.

Ο επισκέπτης/ χρήστης του ιστότοπου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Ο ιστότοπος περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η ΚΥΡΟΣ ΙΚΕ για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν. Η ΚΥΡΟΣ ΙΚΕ παρέχει αυτά τα links απλώς σαν μία διευκόλυνση. Η πρόσβαση σε άλλους ιστότοπους είναι δική σας ευθύνη και η ΚΥΡΟΣ ΙΚΕ, δεν είναι υπεύθυνη και δεν εγκρίνει ή αποδέχεται κάθε ευθύνη πάνω στα περιεχόμενα ή την χρήση αυτών των ιστότοπων. Δεν επιθεωρούμε και δεν ελέγχουμε αυτούς τους ιστότοπους και συνεπώς σας προτείνουμε να επιθεωρήσετε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων καθενός από αυτά.

 

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη του ιστότοπου υπόκειται στους όρους της παρούσας Πολιτικής καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας Πολιτικής. Σε κάθε περίπτωση η ΚΥΡΟΣ ΙΚΕ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο.

Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες του ιστότοπου παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

10. Τηλεφωνικό κέντρο  

Όταν καλείτε σε ονομαστική τηλεφωνική θυρίδα υπαλλήλου της ΚΥΡΟΣ ΙΚΕ συλλέγουμε πληροφορίες αναγνώρισης γραμμής κλήσης. Αυτό είναι ο αριθμός τηλεφώνου από τον οποίο καλείτε (αν δεν είναι απόρρητος). Στις περισσότερες περιπτώσεις, διατηρείτε στην συσκευή ο αριθμός τηλεφώνου, η ημερομηνία, η διάρκεια της κλήσης και η ώρα αλλά η ίδια η κλήση δεν ηχογραφείται.

Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να σας καλέσουμε ξανά, αν μας ζητήσατε να το κάνουμε, εάν η γραμμή σας πέσει ή εάν υπάρχει πρόβλημα με τη γραμμή.

Μπορούμε, επίσης, να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που καταγράφονται για να ελέγξουμε τις κλήσεις που έχουμε λάβει όταν τα γραφεία μας ήταν εκτός λειτουργίας ή ο εν λόγω υπάλληλος που καλέσατε εκτός γραφείου.

Δεν καταγράφουμε ηχητικές κλήσεις, αλλά ενδέχεται να κρατάμε σημειώσεις.

Διατηρούμε αυτές τις πληροφορίες για όσο απαιτείται για την διεκπεραίωση του αιτήματος.

11. Αίτηση για εργασία

Ο σκοπός μας για την επεξεργασία αυτών των πληροφοριών είναι να αξιολογήσουμε την καταλληλότητά σας για τη θέση για την οποία έχετε υποβάλει αίτηση.

Η νομική βάση στην οποία βασίζουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 (β) του ΓΚΠΔ, το οποίο αφορά στην επεξεργασία που απαιτείται για την εκτέλεση μιας σύμβασης ή για τη διεξαγωγή των διαδικασιών κατόπιν υποβολής της αιτήσεώς σας πριν από την υπογραφή της σύμβασης.

Θα χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας που μας δίνετε για να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Θα χρησιμοποιήσουμε τις άλλες πληροφορίες που μας παρέχετε για να αξιολογήσουμε την καταλληλότητά σας για τη συγκεκριμένη θέση.

Σας ζητάμε τα προσωπικά σας στοιχεία, όπως όνομα και στοιχεία επικοινωνίας. Θα σας ζητήσουμε, επίσης, την προηγούμενη εμπειρία, την εκπαίδευση, συστατικές επιστολές και ενδεχομένως στοιχεία αυτών που σας τις χορηγούν και τις απαντήσεις σε ερωτήσεις σχετικά με τη θέση. Πρόσβαση σε όλες αυτές τις πληροφορίες θα έχει η ομάδα προσλήψεων.

Μπορεί να σας ζητήσουμε να συμμετάσχετε σε μια συνέντευξη. Οι πληροφορίες θα παρασχεθούν από εσάς και θα καταγραφούν, για παράδειγμα μπορεί να κρατήσουμε σημειώσεις από τη συνέντευξη. Αυτές οι πληροφορίες βρίσκονται στην κατοχή μας. Οι τελικές αποφάσεις πρόσληψης γίνονται από Διευθυντές.

Εάν απορριφθείτε για τη θέση, ενδέχεται να σας ρωτήσουμε αν θέλετε τα στοιχεία σας να τα διατηρήσουμε. Αν πείτε ναι, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση που δημιουργηθούν άλλες κατάλληλες κενές θέσεις εργασίας, σε διαφορετική περίπτωση τα δεδομένα σας διαγράφονται. Σε περίπτωση πρόσληψης διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο από την νομοθεσία, αναλόγως του σκοπού και του είδους της επεξεργασίας.

Ως φυσικό πρόσωπο, έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, ανατρέξτε στην ενότητα 8 της παρούσας Πολιτικής.

Αν δεχτείτε μια τελική προσφορά από εμάς και προσληφθείτε, ορισμένα από τα προσωπικά σας αρχεία θα διατηρηθούν σε ένα εσωτερικά χρησιμοποιούμενο σύστημα αρχείων προσωπικού. Σχετικές λεπτομέρειες για εσάς θα παρέχονται στην εταιρεία που παρέχει τις υπηρεσίες μισθοδοσίας μας. Αυτό θα περιλαμβάνει το όνομά σας, τα τραπεζικά σας στοιχεία, τη διεύθυνση, την ημερομηνία γέννησής σας, τον εθνικό αριθμό ασφάλισης και τον μισθό.

Ομοίως, οι κρατήσεις υγείας και συντάξεως, καθώς και τα στοιχεία σας θα παρασχεθούν στα ασφαλιστικά ταμεία που είστε εγγεγραμμένος/-η. Με την σειρά τους, τα ταμεία παρέχουν τα στοιχεία στο Υπουργείο Εργασίας. Τα στοιχεία που παρέχονται θα είναι το όνομά σας, η ημερομηνία γέννησής σας, ο αριθμός της Εθνικής Ασφάλισης και ο μισθός σας. Τα τραπεζικά σας στοιχεία δεν θα μεταβιβαστούν.

12. Παρακολούθηση Σεμιναρίου

Σκοπός της συλλογής αυτών των δεδομένων είναι η αποτελεσματική διοργάνωση του σεμιναρίου.

Η νομική βάση για την επεξεργασία αυτή είναι η συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 (α) του ΓΚΠΔ.

Για να παρακολουθήσετε κάποιο σεμινάριό μας, θα σας ζητήσουμε:
τα στοιχεία επικοινωνίας σας, όνομα, ιδιότητα, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος του οργανισμού που ενδεχομένως εκπροσωπείτε, καθώς και φορολογικά στοιχεία όπως ΑΦΜ και ΔΟΥ.

Τα παραπάνω δεδομένα είναι απαραίτητα:

 • για να σας ενημερώσουμε σε περίπτωση που υπάρξει αλλαγή ημερομηνίας ή ακύρωση του σεμιναρίου,
 • για την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης παρακολούθησης και την αποστολή της και
 • για την έκδοση του σχετικού παραστατικού (τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών).

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για το χρονικό διάστημα των 10 ετών η για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από τη νομοθεσία, αναλόγως του σκοπού και του είδους της επεξεργασίας.

Βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας προκειμένου να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Έχετε, όμως, το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, ανατρέξτε στην ενότητα 7 της Παρούσας Πολιτικής.

ΜΕ ΚΥΡΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Στοιχεία

Τηλεφωνο

23513 03876

Διευθυνση Email

kyroscertifications@gmail.com

Διευθυνση

Ειρήνης 37 και Θεσσαλονίκης 1 Γωνία, Κατερίνη 60100